STADGAR FÖR SÄLLSKAPET ARBORES

Styrsö
Reviderade den 30 juni 2012.

§1.

Sällskapet Arbores, som stiftades 1886, har till syfte att värna om miljö och traditioner på Styrsö. Omständigheter till följd av befolkningsökningen sommartid skall härvid särskilt beaktas till gagn för bofastas och sommargästers intressen och trivsel.

§2.

Sällskapet är öppet för alla som är intresserade av dess verksamhet. Medlem skall erlägga medlemsavgift årligen. Medlem som inte erlägger årsavgift eller grovt åsidosätter Sällskapets intressen kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet.

§3.

Årsavgift bestäms på ordinarie årsmöte.

§4.

Ordinarie årsmöte hålls under perioden juni till juli. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp:

1. Val av ordf. och sekr.
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Fastställande av resultat- och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter
9. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
10. Årsavgift
11. Övriga frågor

§5.

Extra allmänt möte hålls då styrelsen eller minst 5 medlemmar så önskar.

§6.

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter varav hälften utses ena året och hälften andra året. Mandatperioden skall vara 2 år. Ordförande samt ledamöter väljs av årsmötet. Styrelseledamöter kan omväljas.

§7.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare, intendent samt traditionsbevarare. Beslut inom styrelsen sker med enkel majoritet.

§8.

Val och beslut på allmänt möte skall ske genom öppen omröstning och skall avgöras med enkel majoritet. På medlems yrkande skall omröstning ske med slutna röstsedlar. Rösträtt kan endast utövas av myndiga personer. Betalande familj äger en röst. Röstning med fullmakt kan inte ske. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§9.

Sällskapets räkenskaper skall omfatta ett kalenderår och sammanfattas i bokslut. Bokslut skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet.

§10.

Sällskapets disponibla medel skall placeras på bank.

§11.

Sällskapet tecknas på sätt som styrelsen bestämmer.

§12.

Hedersmedlem väljs på årsmöte efter det att styrelsen tillstyrkt sådant förslag. För val krävs 3/4 majoritet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och åtnjuter samma rättigheter som övriga medlemmar.

§13.

Sällskapets förtjänstmedalj i förgyllt silver kan tilldelas person som i särskilt hög grad gjort sig förtjänt av Sällskapets tacksamhet. Styrelsen beslutar om utdelande.

§14.

Kallelse till allmänna möten i Sällskapet sker genom post till medlemmarna samt genom affischering senast en vecka före mötet.

§15.

Ändring i eller tillägg till Sällskapets stadgar kan föreslås av medlem i sällskapet och skall beslutas av årsmötet. Förslag skall inlämnas till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet . Ändring av stadgar kräver att detta meddelats i kallelse till årsmötet.

§16.

Försäljning av Arboresskogen eller del därav får endast ske om detta beslutas på två på varandra följande årsmöten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av samtliga röstande.

§17.

För Sällskapets upplösning erfordras beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av samtliga röstande. Härvid skall styrelsen lämna förslag till framtida användande av medel och egendom i enlighet med Sällskapets syfte.

Stadgar

Reviderade 1994

§1.

Sällskapet Arbores, som stiftades 1886, har till syfte att värna om miljö och traditioner på Styrsö. Omständigheter till följd av befolkningsökningen sommartid skall härvid särskilt beaktas till gagn för bofastas och sommargästers intressen och trivsel.

§2.

Sällskapet är öppet för alla som är intresserade av dess verksamhet. Medlem skall erlägga medlemsavgift årligen. Medlem som inte erlägger årsavgift eller grovt åsidosätter Sällskapets intressen kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet.

§3.

Årsavgift bestäms på ordinarie årsmöte.

§4.

Ordinarie årsmöte hålls under perioden juni till juli. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp:

 1. Val av ordförande och sekreterare
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter
 9. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
 10. Årsavgift
 11. Övriga frågor

§5.

Extra allmänt möte hålls då styrelsen eller minst 5 medlemmar så önskar.

§6.

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju personer samt två suppleanter. Dessa väljs från årsmöte till årsmöte. Styrelseledamöter kan återväljas.

§7.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare, intendent samt traditionsbevarare. Beslut inom styrelsen sker med enkel majoritet.

§8.

Val och beslut på allmänt möte skall ske genom öppen omröstning och skall avgöras med enkel majoritet. På medlems yrkande skall omröstning ske med slutna röstsedlar. Rösträtt kan endast utövas av myndiga personer. Betalande familj äger en röst. Röstning med fullmakt kan inte ske. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§9.

Sällskapets räkenskaper skall omfatta ett kalenderår och sammanfattas i bokslut. Bokslut skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet.

§10.

Sällskapets disponibla medel skall placeras på bank.

§11.

Sällskapet tecknas på sätt som styrelsen bestämmer.

§12.

Hedersmedlem väljs på årsmöte efter det att styrelsen tillstyrkt sådant förslag. För val krävs 3/4 majoritet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och åtnjuter samma rättigheter som övriga medlemmar.

§13.

Sällskapets förtjänstmedalj i förgyllt silver kan tilldelas person som i särskilt hög grad gjort sig förtjänt av Sällskapets tacksamhet. Styrelsen beslutar om utdelande.

§14.

Kallelse till allmänna möten i Sällskapet sker genom post till medlemmarna samt genom affischering senast en vecka före mötet.

§15.

Ändring i eller tillägg till Sällskapets stadgar kan föreslås av medlem i Sällskapet och skall beslutas av årsmötet. Förslag skall inlämnas till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet. Ändring av stadgar kräver att detta meddelats i kallelse till årsmötet.

§16.

Försäljning av Arboresskogen eller del därav får endast ske om detta beslutas på två på varandra följande årsmöten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av samtliga röstande.

§17.

För Sällskapets upplösning erfordras beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av samtliga röstande. Härvid skall styrelsen lämna förslag till framtida användande av medel och egendom i enlighet med Sällskapets syfte.