Protokoll

Årsmötesprotokoll 2015-04-11

Per Josefson, Hasselblad, Gustaf Josefson, Siv Svensson, Gunilla Warvne och Rolf Tingtröm Nilsson

kommer inom kort

Årsmötesprotokoll 2014-06-28

*

*kommer inom kort.....

 

Årsmötesprotokoll 2013

*

*

 

Årsmötesprotokoll 2012-06-30

Närvarande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Per Malmquist, Lars F Tobisson, Ann Tingström, Mona Tobisson, Nils-Olof Stenberg, Siv Svensson, Jan Melin, Staffan Gunberg, Jan Hillström, Joachim Stenberg, Lennart Karlsson, Kerstin Nyberg, Lennart Bejre, Robert Göthman,  Lena Malmquist, Harald Hasselblad och Rolf Tingström Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Tingström Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades. (se ovan, Närvarande:)

§5.

Mona Tobisson och Nils-Olof Stenberg valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8.

Gunilla Warvne föredrog och förklarade resultat och balansräkningen. Årets resultat var negativt beroende på två extraordinära poster, Sponsring av 125-årskalaset på Skäret och investeringar i nya inventarier till stugan.

§9.

Hela revisionsberättelsen lästes upp av Jan Hillström och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och godkände resultat- och balansräkningen.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt följande: Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter varav hälften utses ena året och hälften andra året. Mandatperioden skall vara 2 år.
Ordförande samt ledamöter väljes av årsmötet.
Detta innebör att §6 och §7 ändras i stadgarna.

Följande styrelse valdes av årsmötet för nästa år:
Ordförande: Per Josefson, 2 år
Ledamöter på 2 år: Gunilla Warvne, Harald Hasselblad och Rolf Tingström Nilsson,
Ledamöter på 1 år: Joachim Stenberg, Siv Svensson och Ing-Britt Haglid Jallinder.
I samband med detta framfördes ett stort tack till Staffan Gunberg och Emelie Tingström som valt att lämna styrelsearbetet. Dock har båda lovat att vara behjälpliga även i framtiden.

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Björn Hedberg och Nils-Olof Stenberg. Valberedningen kan under året förstärkas med ytterligare personer om de så önskar

§15.

Årsavgiften fastställdes till 150 kronor.

§16.

Övriga frågor
Kerstin Nybergs standert för hedersmedlem är under tillverkning.

Skadegörelsen av Peter Silfverskiölds relief är polisanmäld. Manne Tobisson har formulerat en skrivelse till Petter Silfverskiölds minnesfond för att söka medel för att ersätta reliefen med en ny. Per Josefson får i uppdrag att fritt använda sig av Mannes brev för att verkställa denna framställan.

Styrelsen har haft kontakt med SDN för att få professionell hjälp med att laga vägarna i skogen efter skyfallet.

Ann Tingström hade frågor om annonseringen i dagspressen för vårt midsommarfirande. Då det blir mycket svårt att veta hur mycket folk som kommer blir det väldigt svårt att beräkna hur mycket glass och godis som kommer att gå åt till barnen. Av erfarenhet blir besvikelsen svår om glassen inte räcker till alla barn. Per kommer att kontakta berörd journalist.

Per efterlyste större engagemang från medlemmarnas sida i förberedelserna till midsommarfirandet. Det är oerhört mycket jobb utöver att stå vid lottstånd och att klä stången. Flera närvarande medlemmar lovade att ställa upp. Stort tack för detta!

§17.

Mötet avslutades.

Årsmötesprotokoll 2011-07-03

Närvarande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Helene Särnholm, Lars I Persson, Robert Hedberg, Lena Malmquist, Cecilia Trädgårdh, Manne Tobisson, Ann Frodi, Kerstin Hillström, Ann Tingström, Mona Tobisson, Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, Jan Melin, Emelie Tingström, Staffan Gunberg, Jan Hillström, Björn Hedberg, Per Malmquist, Joachim Stenberg,och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades. (se ovan, Närvarande:)

§5.

Manne Tobisson och Björn Hedberg valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8.

Gunilla Warvne föredrog och förklarade resultat och balansräkningen. Årets resultat var glädjande. Helene Särnholm föreslog att det ska finnas en bössa för insamling av frivilliga bidrag under midsommarfirandet.

§9.

Hela revisionsberättelsen lästes upp av Jan Hillström och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet för nästa år: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Siv Svensson, Staffan Gunberg och Emelie Tingström. Ny i styrelsen blir Ing-Britt Haglid Jallinder.

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Björn Hedberg, Nils-Olof Stenberg och Robert Hedberg. Valberedningen kan under året förstärkas med ytterligare personer. Valberedningen önskar, vid nästa årsmöte, få en ändring av stadgarna till stånd enligt följande: Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter varav hälften utses ena året och hälften andra året. Mandatperioden skall vara 2 år.
Ordförande samt ledamöter väljes av årsmötet. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att snarast möjligt förverkliga förslaget om ruckade mandatperioder på två år. Detta förutsätter ett förslag till stadgeändrig till nästa årsmöte .

§15.

Årsavgiften höjdes från 100 kronor till 150 kronor.

§16.

Övriga frågor
Flera personer har hört av sig angående flaggningen. Årsmötet beslutade att vi bara ska flagga under juni-augusti.
Årsmötet beslöt med acklamation att bevilja styrelsens förslag på att göra Jan Melin till hedersmedlem för hans insatser för föreningen.
Jan Hillström uttryckte sin beundran och oerhörda tacksamhet för allt det arbete som styrelsen lägger ner på föreningen. Styrelsen tar med glädje emot detta.
Björn Hedberg föreslog att kappseglingen förs över från Arbores till annan regi. Ordförande Per Josefson tillstyrkte detta med emfas varpå årsmötet accepterade detta .

§17.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade alla som kommit. Därefter började firandet av 125-års jubileet. Se nedan:

Vi började med visning av bilder från nu och tidigare. Så även hade vi fått tillgång till rörliga bilder på midsommarfirandet på 1960-talet: Lövad fiskebåt från Tången och Flaggmarch från Bergströms ner till firandet runt midsommarstången. Glada barn och vuxna som deltog i firandet och lekarna. Under tiden serverades välkylt mousserande vin från föreningens nyinförskaffade kylskåp och härliga löjromskrustader samt annat tilltugg utanför stugan. Dagen och jubileet till ära hade en hel del ny utrustning såsom nya stolar, nya förvaringsmöbler och kyl och frys installerats i stugan.
Efter minglet vidtog promenad till Pensionat Skäret för fortsatt firande. Som jämförelse gjorde Per Josefson en betraktelse tillbaka till 75-års jubileet då trerättersmenyn kostade30 kronor, inklusive öl och brännvin. Nu var priset 500 kroner men Arbores bidrog med 150 kronor så deltagarna kom undan med en utgift på 350 odevalverade svenska kronor. Vi var 69 anmälda till denna trerätters meny bestående av:
Terrin på havskräfta, forellrom råg & örter
Smörstekt torskrygg, färsk sparris, brynt smör & pepparrot
Rabarber tartelett, vit choklad & vaniljglass
Kaffe’

Två glas vin ingick i priset för denna meny

Under middagen höll ordförande Per Josefson ett mycket uppskattat välkomsttal och det skålades till Gustaf Årres, Arbores grundares ära. Herr Claes Grill bad att Ordförande, PJ, även skulle nämna att Frans Natanael Petterson skulle omnämnas som en av instiftarna, en skål utbringades även för honom.
Birgitta Tobisson och Ann Frodi framförde Gamla Styrsövisan och Jan Melin tilldelades ett standar som en bekräftelse på sin upphöjning till hedersmedlem. Manne Tobisson höll ett lysande anförande om Arbores och Styrsös utveckling under de gångna 125 åren.
Temperaturen, stämningen och ljudnivån var hög och väldigt många uttryckte sin uppskattning över arrangemanget.
Den härliga sommarkvällen gjorde sitt till med värme och ljuvlig solnedgång över Donsö. Allt till den tjusiga Arbores vimpel som stilla vajade på flaggstången på Pensionat Skärets gräsmatta.

Årsmötesprotokoll 2010-07-03

Närvarande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, Kerstin Nyberg, Claes Grill, Jan Melin, Olof Johansson, Emelie Tingström, Staffan Gunberg, Jan Hillström, Björn Hedberg, Per Malmquist, Joachim Stenberg,och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades. (se ovan, Närvarande:)

§5.

Nils-Olof Stenberg och Björn Hedberg valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8.

Gunilla Warvne föredrog och förklarade resultat och balansräkningen. Förra året gick både segling och räkfest med underskott. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta. Gunilla har fått ett mycket glädjande besked från skattemyndigheten om att föreningen inte behöver betala skatt för försäljningen av fastigheten Styrsö 2:329. Resultat och balansräkningen godkändes.

§9.

En sammanfattning av revisionsberättelsen lästes upp av Jan Hillström och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Robert Hedberg, Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg och Emelie Tingström.

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii, Björn Hedberg och Nils-Olof Stenberg. Valberedningen fick i uppdrag att formulera om stadgarna så att styrelsen väljs på två år med ett års förskjutning för hälften av styrelsemedlemmarna.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Föregående årsmöte gav styrelsen i uppdrag att utreda fyra förslag på aktiviteter. 1: En skogsgrupp för att arbeta med skogsfrågor ledd av Karl-Anders Karlsson och med hjälp av KRIS. Karl-Anders Karlsson har tackat nej till detta. 2: En guidegrupp för att informera öborna om Arbores betydelse för öns utveckling. Guidningen kommer att genomföras under Gunnel Göthmans ledning. 3: En grupp inför 125-årsjubiléet. Styrelsen fortsätter att arbeta med detta. Festligheterna bestäms till att ske på Arbores dag. Medlemmar är mycket välkomna att komma med förslag på aktiviteter, Föärslagsvis via info@arbores.nu. 4: En grupp för upprustning av stugan under Bokelunds ledning. Ett anbud på i storleksordningen 200.000 kronor finns i dagsläget. Detta saknar ekonomiskt rimliga förutsättningar och kommer ej att ske.

§17.

Övriga frågor
Under mötets gång diskuterades föreningens ekonomi, medlemsnedgång och hur man ska öka engagemanget i föreningen. Det framfördes förslag om att hitta på nya aktiviteter, såsom beachvolley, utnyttja skogen på annat sätt, pingis i stugan och datorer. Kanske kunde man ta entré vid midsommardansen eller ta mer personliga kontakter och värva medlemmar. Det kom även synpunkter på att styrelsen skulle vara aktivare och man funderade över om styrelsen fokuserade på rätt saker.

§18.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade alla som kommit. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång om dock något färre deltagare än tidigare.

Årsmötesprotokoll 2009-06-27

Närvarande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, Mona och Olle Tobisson, Jan Melin, Olof Johansson, Emelie Tingström, Staffan Gunberg, Lars Tobisson, Birgitta Tobisson, Robert Göthman, Christina Bergfelt, Ing-Britt Haglid, Björn Hedberg, Carl-Johan Bokelund, Joachim Stenberg, Rebecca Haglid och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades. (se ovan, Närvarande:)

§5.

Olle och Lars Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8.

Resultat och balansräkningen föredrogs. Årets resultat blev cirka 8000 kronor. Föreningen har för närvarande cirka 100 000 kronor i kassa. En förstärkning med 40 000 kronor efter försäljningen av tomten till Dag Strömqvist.
Angående fastighetsförsäljningen rekommenderade årsmötet styrelsen att kontakta Jan Winge för att utreda skattefrågorna .

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Melin och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Robert Hedberg, Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg och Emelie Tingström.

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg. Styrelsen fick i uppdrag att utreda om stadgarna bör ändras så att styrelsen väljs på två år med ett års förskjutning för hälften av styrelsemedlemmarna. På så sätt skulle bara högst halva styrelsen förnyas vid ett årsmöte.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Angående skogsvårdsdagarna ska Per J kontakta Bryggföreningen så att dessa dagar inte sammanfaller med Bryggföreningens arbetsdagar.

§17.

Övriga frågor
Flaggning kommer endast att ske under söndagar och flaggdagar under sommarmånaderna. Flera medlemmar erbjöd sig att hjälpa till enligt ett uppgjort schema.

Olle Johansson föreslår att Arbores startar ett litet firande i samband med nationaldagen på Stora Rös. Styrelsen ska diskutera detta och återkommer med svar på detta till nästa års årsmöte.

Olle Johansson föreslog även att det skulle hållas en augustifest på Bratten. Lars Tobisson tyckte att styrelsens främsta uppgift var att hålla vid liv de aktiviteter som av tradition föreningen sysslat med. Om styrelsen anser att det finns ytterligare kraft för ovanstående frågor ska styrelsen återkomma med förslag inför årsmötet år 2010.

Carl-Johan Bokelund kom med förslag om att fyra grupper skulle inrättas:
1: En skogsgrupp för att arbeta med skogsfrågor ledd av Karl-Anders Karlsson och med hjälp av KRIS.
2: En guidegrupp för att informera öborna om Arbores betydelse för öns utveckling.
3: En grupp inför 125-årsjubiléet
4: En grupp för upprustning av stugan under Bokelunds ledning. Ett anbud på i storleksordningen 200.000 kronor finns i dagsläget.

Årsmötet beslutade att styrelsen utreder dessa förslag och lägger fram ett slutgiltigt förslag till nästa årsmöte.

§18.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång!

Årsmötesprotokoll 2008-06-28

Närvarande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, Mona och Olle Tobisson, Per Gustavii, Dag och Gunnel Strömqvist, Jan Hillström, Jan Melin, Olof Johansson, Roland och Kerstin Nyberg, Carl-Johan Bokelund, Joachim Stenberg och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades. (se ovan, Närvarande:)

§5.

Dag Strömqvist och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs. Det framfördes önskemål om att styrelsen skulle undersöka vad kostnaden var för att försäkra stugan. Roland Nyberg erbjöd sig att förvara motorsåg och röjsåg under vintern för att minska risken för stöld. Verksamhetsberättelsen fastslogs.

§8.

Resultat och balansräkningen föredrogs. Årets netto blev 4919 kronor. Det blev en diskussion om matrikeln och hedersmedlemmar. Det finns ingen matrikel utan det upprättes en förteckning över de som betalt medlemsavgift. Hedersmedlemmar, vilka inte behöver betala medlemsavgift, finns på föreningens hemsida. Det påpekades att Gustaf Sandsträms namn saknades under hedersmedlemmar.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Melin. Revisorerna Jan Melin och Jan Hillström fann att allt var i god ordning.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Robert Hedberg, Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg. Till ny ersättare efter Jeanette Adler utsågs Emelie Tingström.

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Det beslutades att skogsvårdsdagarna är andra lördagen i april respektive november.

§17.

Årsmötet beslöt att försälja fastigheten Styrsö 2:329 till Dag Strömqvist för 40.000 kronor.
Årsmötet bemyndigar Per Josefson och Gunilla Warvne att teckna föreningens firma i avseende att sälja ovan nämnda fastighet.
Jan Melin biträder kostnadsfritt i detta avseende.

§18.

Bokprojektet har i stort sett legat stilla.

§19.

Carl-Johan Bokelund önskade att det inrättades en utvecklingsgrupp som ska jobba med att bredda föreningens aktiviteter och utveckla verksamheten. Gruppen ska även ha som mål att öka medlemsantalet. Allt inom ramen för föreningens stadgar. Gruppen bör bestå av två styrelsemedlemmar och tre till fyra personer utanför styrelsen. Gruppen ska vara klar att avrapportera till årsmötet 2009.
Årsmötet beslöt att bifalla Bokelunds förslag.
Per Gustavii önskade att hemsidan kontinuerligt uppdateras.

§21.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång!

Årsmötesprotokoll 2007-07-01

Närvarande: Per Josefson, Staffan Gunberg, Björn Hedberg, Kerstin Hällqvist Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, John Wedel, Christina Bergfelt, Mona och Olle Tobisson, Per Gustavii, Lars F och Birgitta Tobisson, Dag Strömqvist, Jan och Maud Larsson, Jan Hillström, Jan Melin, Lars Melin, Kerstin och Hans Josefson och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Björn Hedberg och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och fastställdes.

§8.

Resultat och balansräkningen föredrogs.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna Jan Melin och Jan Hillström fann att allt var i god ordning.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Jeanette Adler, Robert Hedberg ( som tillfälligt ersätts av Björn Hedberg), Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen förtroendet att sköta skogen. Inriktningen bör vara att så långt möjligt bevara den ursprungliga skogen. Det vill säga att i huvudsak bevara de gamla tallarna.
Kerstin Hällqvist redogjorde för att efter stormen 1969 planterades bok, ek och tall på olika platser i skogen, någon förändring av denna inriktning skall inte göras.

§17.

Försäljning av fastigheten Styrsö 2:329 ska inte ske. Däremot får Dag Strömqvist, ägare till Styrsö 2:297, tillsvidare disponera fastigheten. Styrelsen ska göra ett besök på nämnda fastighet och se i vilket skick den byggnad som finns där är.

§18.

Bokprojektet har bara rört sig framåt i begränsad omfattning. Det är så stora kostnader att ekonomin ska vara garanterad i förväg innan projektet startar. En stor del av finansieringen återstår. Projektet ska vara självbärande och inte belasta sällskapets ekonomi.
Jan Melin föreslår att gamla protokoll med mera ska bindas in för att säkerställa den historiska dokumentationen över Sällskapet Arbores. Staffan Gunberg undersöker kostnaderna för detta.

§19.

Staffan Gunberg nämnde möjligheterna att överföra gamla filmer med mera till digital form, för att sedan kunna sparas på dvd.
Alla som har gamla filmer ombeds kontakta Staffan.

§20.

Städning i stugan bestämdes till söndag den 8 juli klockan 10.00. Alla uppmanas komma och hjälpa till.

§21.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång!

Årsmötesprotokoll 2007-07-01

Närvarande: Per Josefson, Staffan Gunberg, Björn Hedberg, Kerstin Hällqvist Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, John Wedel, Christina Bergfelt, Mona och Olle Tobisson, Per Gustavii, Lars F och Birgitta Tobisson, Dag Strömqvist, Jan och Maud Larsson, Jan Hillström, Jan Melin, Lars Melin, Kerstin och Hans Josefson och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Björn Hedberg och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och fastställdes.

§8.

Resultat och balansräkningen föredrogs.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna Jan Melin och Jan Hillström fann att allt var i god ordning.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Jeanette Adler, Robert Hedberg ( som tillfälligt ersätts av Björn Hedberg), Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen förtroendet att sköta skogen. Inriktningen bör vara att så långt möjligt bevara den ursprungliga skogen. Det vill säga att i huvudsak bevara de gamla tallarna. Kerstin Hällqvist redogjorde för att efter stormen 1969 planterades bok, ek och tall på olika platser i skogen, någon förändring av denna inriktning skall inte göras.

§17.

Försäljning av fastigheten Styrsö 2:329 ska inte ske. Däremot får Dag Strömqvist, ägare till Styrsö 2:297, tillsvidare disponera fastigheten. Styrelsen ska göra ett besök på nämnda fastighet och se i vilket skick den byggnad som finns där är.

§18.

Bokprojektet har bara rört sig framåt i begränsad omfattning. Det är så stora kostnader att ekonomin ska vara garanterad i förväg innan projektet startar. En stor del av finansieringen återstår. Projektet ska vara självbärande och inte belasta sällskapets ekonomi. Jan Melin föreslår att gamla protokoll med mera ska bindas in för att säkerställa den historiska dokumentationen över Sällskapet Arbores. Staffan Gunberg undersöker kostnaderna för detta.

§19.

Staffan Gunberg nämnde möjligheterna att överföra gamla filmer med mera till digital form, för att sedan kunna sparas på dvd. Alla som har gamla filmer ombeds kontakta Staffan.

§20.

Städning i stugan bestämdes till söndag den 8 juli klockan 10.00. Alla uppmanas komma och hjälpa till.

§21.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång!

Årsmötesprotokoll 2005-07-03

Närvarande: Per Josefson, Staffan Gunberg, Björn Hedberg, Kerstin Hällqvist Nils Olof Stenberg, Siv Svensson, John Wedel, Christina Bergfelt, Mona och Olle Tobisson, Per Gustavii, Lars F och Birgitta Tobisson, Dag Strömqvist, Jan och Maud Larsson, Jan Hillström, Jan Melin, Lars Melin, Kerstin och Hans Josefson och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Björn Hedberg och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och fastställdes.

§8.

Närvarande: Per Josefson, Staffan Gunberg, Björn Hedberg, Per Gustavii, Nils Olof Stenberg, Gunilla Warvne, Siv Svensson, Carl-Johan Bokelund, Mona och Olle Tobisson, Joachim Stenberg, Jan och Maud Larsson, Wanda och Bengt Hellberg, Eva Wrange, Jan och Kerstin Hillström, Roland och Kerstin Nyberg och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Det noterades att ovanligt många medlemmar hade kommit till mötet, vilket uppskattades.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Nils-Olof Stenberg och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs med tillägget att Bertil Pilkrog även donerat en tavla till lotteriet.

§8.

Gunilla Warvne föredrog resultat och balansräkningen och denna godkändes av mötet. Årets resultat var ett litet överskott. Revisorerna undrade om man kunde öka betalningsviljan på något sätt, då flera ”medlemmar” missat att betala avgiften. Mötet diskuterade hur man kunde distribuera utskicken på ett så effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Hillström. Mötet föreslogs att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11.

Följande styrelse valdes enligt valberedningens förslag: Ordinarie ledamöter; Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Per Malmquist, Joachim Stenberg, Staffan Gunberg och Siv Svensson. Suppleanter: Robert Hedberg och Jeanette Adler

§12.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant: Björn Hedberg.

§13.

Till valberedning utsågs Per Gustavii.

§14.

Årsavgiften blev oförändrad; 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj.

§15.

Övriga frågor: Carl-Johan Bokelund Eva Wrange och Staffan Gunberg redogjorde för det arbete som gjort kring en skrift med anledning av Arbores 120-års jubileum. Skriften skulle vara ganska allmänt hållen om sällskapets tillblivelse och historik. Mycket material finns men vissa luckor rörande 1960-talet och framåt. Man uppmanade samtidigt medlemmarna att leta efter mer material till denna tänkta skrift. Kostnaderna var svårbedömda men kanske en övre gräns runt 50.000 kronor kunde vara tänkbar. Nils Olof Stenberg med flera företagsledare påpekade att de verkliga kostnaderna troligen skulle bli betydligt högre. Dock erbjöd sig nämnde talare med några andra att vara villiga att sponsra en publikation. Till det konstituerande mötet i september bör några alternativ till hur denna bok kan produceras framläggas. Mötet önskade få en tryckt matrikel för föreningen. Nils Olof Stenberg önskade få protokollförd den alltid så korrekta klädsel som Herr ordförande Per Josefson var iklädd! Per Gustavii informerade om att Park och Natur kommer att göra en större insats i skogen under hösten. Detta till en kostnad av av 10.000 - 20.000 kronor. Denna kostnad kan troligen delas med SDN. Olle Tobisson föreslog att Bejre kunde få dessa träd kostnadsfritt på rot för att minska föreningens utgifter.

§16.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Detta gäller såväl styrelsemedlemmar och andra som gjort midsommarfirande och andra aktiviteter möjliga. Därefter började den sedvanliga räkfesten !

Resultat och balansräkningen föredrogs.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna Jan Melin och Jan Hillström fann att allt var i god ordning.

§10.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§11.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Följande styrelse valdes av årsmötet: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Joachim Stenberg, Jeanette Adler, Robert Hedberg ( som tillfälligt ersätts av Björn Hedberg), Siv Svensson, Rebecca Haglid och Staffan Gunberg

§13.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant är Maud Larsson.

§14.

Till valberedning utsågs Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.

§15.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor.

§16.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen förtroendet att sköta skogen. Inriktningen bör vara att så långt möjligt bevara den ursprungliga skogen. Det vill säga att i huvudsak bevara de gamla tallarna. Kerstin Hällqvist redogjorde för att efter stormen 1969 planterades bok, ek och tall på olika platser i skogen, någon förändring av denna inriktning skall inte göras.

§17.

Försäljning av fastigheten Styrsö 2:329 ska inte ske. Däremot får Dag Strömqvist, ägare till Styrsö 2:297, tillsvidare disponera fastigheten. Styrelsen ska göra ett besök på nämnda fastighet och se i vilket skick den byggnad som finns där är.

§18.

Bokprojektet har bara rört sig framåt i begränsad omfattning. Det är så stora kostnader att ekonomin ska vara garanterad i förväg innan projektet startar. En stor del av finansieringen återstår. Projektet ska vara självbärande och inte belasta sällskapets ekonomi. Jan Melin föreslår att gamla protokoll med mera ska bindas in för att säkerställa den historiska dokumentationen över Sällskapet Arbores. Staffan Gunberg undersöker kostnaderna för detta.

§19.

Staffan Gunberg nämnde möjligheterna att överföra gamla filmer med mera till digital form, för att sedan kunna sparas på dvd. Alla som har gamla filmer ombeds kontakta Staffan.

§20.

Städning i stugan bestämdes till söndag den 8 juli klockan 10.00. Alla uppmanas komma och hjälpa till.

§21.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Därefter började den sedvanliga räkfesten, som traditionsenligt blev en stor framgång!

Årsmötesprotokoll 2004-07-03

Närvarande: Per Josefson, Staffan Gunberg, Björn Hedberg, Per Gustavii, Nils Olof Stenberg, Gunilla Warvne, Siv Svensson, Carl-Johan Bokelund, Mona och Olle Tobisson, Joachim Stenberg, Jan och Maud Larsson, Wanda och Bengt Hellberg, Eva Wrange, Jan och Kerstin Hillström, Roland och Kerstin Nyberg och Rolf Nilsson.

§1.

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Det noterades att ovanligt många medlemmar hade kommit till mötet, vilket uppskattades.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Nils-Olof Stenberg och Mona Tobisson valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs med tillägget att Bertil Pilkrog även donerat en tavla till lotteriet.

§8.

Gunilla Warvne föredrog resultat och balansräkningen och denna godkändes av mötet. Årets resultat var ett litet överskott. Revisorerna undrade om man kunde öka betalningsviljan på något sätt, då flera ”medlemmar” missat att betala avgiften. Mötet diskuterade hur man kunde distribuera utskicken på ett så effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt.

§9.

Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Hillström. Mötet föreslogs att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11.

Följande styrelse valdes enligt valberedningens förslag: Ordinarie ledamöter; Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Per Malmquist, Joachim Stenberg, Staffan Gunberg och Siv Svensson. Suppleanter: Robert Hedberg och Jeanette Adler

§12.

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer. Revisorssuppleant: Björn Hedberg.

§13.

Till valberedning utsågs Per Gustavii.

§14.

Årsavgiften blev oförändrad; 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj.

§15.

Övriga frågor: Carl-Johan Bokelund Eva Wrange och Staffan Gunberg redogjorde för det arbete som gjort kring en skrift med anledning av Arbores 120-års jubileum. Skriften skulle vara ganska allmänt hållen om sällskapets tillblivelse och historik. Mycket material finns men vissa luckor rörande 1960-talet och framåt. Man uppmanade samtidigt medlemmarna att leta efter mer material till denna tänkta skrift. Kostnaderna var svårbedömda men kanske en övre gräns runt 50.000 kronor kunde vara tänkbar. Nils Olof Stenberg med flera företagsledare påpekade att de verkliga kostnaderna troligen skulle bli betydligt högre. Dock erbjöd sig nämnde talare med några andra att vara villiga att sponsra en publikation. Till det konstituerande mötet i september bör några alternativ till hur denna bok kan produceras framläggas. Mötet önskade få en tryckt matrikel för föreningen. Nils Olof Stenberg önskade få protokollförd den alltid så korrekta klädsel som Herr ordförande Per Josefson var iklädd! Per Gustavii informerade om att Park och Natur kommer att göra en större insats i skogen under hösten. Detta till en kostnad av av 10.000 - 20.000 kronor. Denna kostnad kan troligen delas med SDN. Olle Tobisson föreslog att Bejre kunde få dessa träd kostnadsfritt på rot för att minska föreningens utgifter.

§16.

Mötet avslutades i och med att ordföranden tackade för alla insatser som gjort under året. Detta gäller såväl styrelsemedlemmar och andra som gjort midsommarfirande och andra aktiviteter möjliga. Därefter började den sedvanliga räkfesten !

Årsmötesprotokoll 2003-06-28

Närvarande: Per Josefson, Marie Hartzell, Göran Hartzell, Olof Johansson, Staffan Gunberg, Mona Tobisson, Olle Tobisson, Bie Trädgårdh, Björn Hedberg, Per Malmquist, Jeanette Adler, Jan Hillström, Jan Melin, Nils-Olof Stenberg, Gunilla Warvne, Siv Svensson och Rolf Nilsson.

§1

Per Josefson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4

Röstlängd upprättades med hjälp av ordförandens förgyllda penna. Denna önskades snarast i retur.

§5

Nils-Olof Stenberg, Olle Tobisson och Olof Johansson valdes till justeringsmän.

§6

Dagordningen fastställdes.

§7

Rolf Nilsson föredrog föreningens verksamhetsberättelse.

§8

Per Malmquist läste upp resultat och balansräkningen och denna godkändes av mötet.

§9

Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Melin. Mötet föreslogs att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Ny styrelse valdes enligt följande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Per Malmquist, Björn Hedberg, Per Gustavii, Staffan Gunberg, Jeanette Adler och Siv Svensson.

§12

Jan Melin och Jan Hillström valdes till revisorer.

§13

Till valberedning utsågs Per Gustavii.

§14

Årsavgiften blev oförändrad; 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj.

§15

Styrelsen föreslog årsmötet att stadgarna skulle ändras med avseende på röstetal. Mötet fastslog att ett betalt medlemskap ger en röst oavsett om det gäller familj eller enskilt medlemskap.

§16

Övriga frågor:
Olof Johansson har skrivit brev angående gammalt staket mot Peter Silfverskjölds väg. Detta staket kommer att tas bort i samband med skogsröjningen i höst.

Mötet framförde ett stort tack för det ovanligt fina midsommarfirandet. Det var särskilt trevligt att kunna genomföra det med idel lokala förmågor, vilket inte varit möjligt på flera år.

§17

Mötet avslutades. Och den sedvanliga räkfesten började!

Årsmötesprotokoll 2002-06-29

Närvarande: Per Josefson, Mona Göthman, Leif Forsberg, Brita Forsberg, Marie Hartzell, Göran Hartzell, Hansw Josefson, Olof Johansson, Staffan Gunberg, Olle Tobisson, Fredrik Trädgårdh, Cecilia Trädgårdh, Björn Hedberg, Per Malmquist, Jeanette Adler, Mona Tobisson, Kerstin Nyberg, Roland Nyberg, Per Gustavii, Rolf Nilsson med flera som missade att skriva på närvarolistan.

§1.

Per Josefson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Per Josefson valdes till mötesordförande.

§3.

Rolf Nilsson valdes till sekreterare.

§4.

Röstlängd upprättades.

§5.

Roland Nyberg och Per Gustavii valdes till justeringsmän.

§6.

Dagordningen fastställdes.

§7.

Rolf Nilsson föredrog färeningens verksamhetsberättelse.

§8.

Revisionsberättelsen lästes så småningom upp av Jan Melin. Mötet föreslogs att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§9.

Resultat och balansräkningen lästes upp ar Per Malmquist och denna godkändes av mötet.

§10.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11.

Ny styrelse valdes enligt följande: Per Josefson, Gunilla Warvne, Rolf Nilsson, Per Malmquist, Björn Hedberg, Per Gustavii, Staffan Gunberg. Suppleanter: Jeanette Adler och Maria Hellsvik.

§12.

Jan Melin och Mona Göthman valdes till revisorer.

§13.

Till valberedning utsågs Per Gustavii.

§14.

Efter diskussion fastställdes årsavgiften till 50 kronor för enskild medlem och till 75 kronor för familj. Detta gäller från år 2003.

§15.

Övriga frågor:
Diskuterades huruvida Sällskapet Arbores skall ha segling som en aktivitet under året. Årsmötets uppfattning var att segling var en mycket uppskattad aktivitet och att den ska fortsätta även i framtiden.

Cecilia Trädgårdh föreslog att det skulle planteras blommande buskar i skogen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fundera över om det skulle ske några förändringar angående skogens utformning.

Senare under kvällen framfördes flera tacksamma synpunkter på fina och trevliga arrangemang under året. Särskilt nämndes midsommar och räkfest som mycket lyckade. Ett stort tack framfördes för gjorda insatser

§16.

Mötet avslutades.

Årsmötesprotokoll 2001-06-30

Styrelsen för Sällskapet Arbores får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2000.

Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleant enligt nedan:
Ordförande Per Josefson
Vice ordförande Lotta Tobisson
Sekreterare Rolf Nilsson
Kassaförvaltare Per Malmquist
Klubbmästare Staffan Gunberg
Intendent Björn Hedberg
Traditionsbevarare Per Gustavii
Suppleanter Maria Hellsvik och
Jeanette Adler
Revisorer Jan Melin
Mona Göthman
Agneta Bergfelt (suppleant)

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Synpunkter till SDN Styrsö har framförts angående utformningen av miljön på Bratten och vindkraftsverk i södra skärgården.

Arboreskogen har vid två tillfällen (vår/höst) röjts med hjälp av välvilliga medlemmar. Målning av Arboresstugan har påbörjats.

Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt skett av Per Gustavii alla flagg- och söndagar under året.

Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes på ett lyckat sätt. Stort tack till Maria Hellsvik och musikanter samt Ica Tången, Georg Ohlsén, Malaco AB och Brattska Krogen, som sponsrat oss.


Arbores Dag blev en blev även under det gångna året en trevlig tillställning med kappsegling runt Styrsö/Donsö, årsmöte och efterföljande räkbuffé och korvgrillning.

Arbores hemsida har tack vare Staffan Gunbergs insatser funnits på internet under året. Adressen är www.arbores.nu.

Årsavgiften för år 2000 var för familj 60:- och för enskild 40:-.

Medlemsantalet har under året varit glädjande högt!

Sällskapets ekonomiska ställning och medlemsantal framgår av separat avlämnad årsredovisning och styrelsen föreslår att årets resultat övergår i ny räkning för 2001.

Styrsö i juni 2001  -  Styrelsen för Sällskapet Arbores

Årsmötesprotokoll 2000-07-01

Styrelsen för Sällskapet Arbores får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 1999

Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant enligt nedan:
Ordförande Björn Hedberg
Vice ordförande + medlemsvärvning Lotta Tobisson
Sekreterare + midsommarprojektet Rolf Nilsson
Kassaförvaltare + medlemsvärvning Per Malmquist
Klubbmästare + hemsideansvarig Staffan Gunberg
Intendent + skog och stuga Björn Hedberg
Traditionsbevarare Per Gustavii
Suppleant Magnus Pettersson
Revisorer Leif Forsberg
Jan Melin
Mona Göthman (suppleant)

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Synpunkter till SDN Styrsö har framförts angående utformningen av miljön på Bratten och fordonstrafiken på Styrsö.

Arboreskogen har vid två tillfällen (vår/höst) röjts av välvilliga medlemmar.

Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt skett av Per Gustavii alla flagg- och söndagar under året.

Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes på ett lyckat sätt trots otur med vädret. Stort tack till Maria Hellsvik och musikanter samt Ica Tången och Brattska Krogen, som sponsrat oss.


Arbores Dag blev en blev även under det gångna året en trevlig tillställning med kappsegling runt Styrsö/Donsö, årsmöte och efterföljande räkbuffé och korvgrillning.

Staffan Gunberg har under året arbetat med att göra en hemsida och att lägga ut medlemsmatrikeln på internet

Årsavgiften för 1999 var för familj 60:- och för enskild 40:-.

Medlemsantalet var den 31 december 1999 115 st, vilket innebär att sällskapets ambition är att öka medlemsantalet till c:a 100 betalande medlemmar har övevträffats. Detta är mycket glädjande!

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat avlämnad årsredovisning och styrelsen föreslår att årets resultat övergår i ny räkning 2000.

Styrsö i juni 2000  -  Styrelsen för Sällskapet Arbores

Årsmötesprotokoll 1999-07-03

Styrelsen för Sällskapet Arbores får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 1998.

Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter enligt nedan:
Ordförande Björn Hedberg
Vice ordförande Lars Melin
Sekreterare Rolf Nilsson
Kassaförvaltare Per Malmquist
Klubbmästare Staffan Gunberg
Intendent Per Josefson
Ledamot Lotta Hellberg
Suppleanter Per Gustavii (tillika traditionsbevarare)
Lotta Tobisson
Revisorer Leif Forsberg
Jan Melin
Mona Göthman (suppleant)

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Synpunkter till SDN Styrsö har framförts angående utformningen av miljön på Bratten.

Arboresskogen har vid två tillfällen (vår/höst) röjts av välvilliga medlemmar. Röjsåg har införskaffats med hjälp av Anders Ströby.

Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt skett av Per Gustavii alla flagg- och söndagar under året.

Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes på ett mycket lyckat sätt. Stort tack till Maria Hellsvik och musikanter.

Arbores Dag blev även under det gångna året en trevlig tillställning med kappsegling runt Styrsö/Donsö, årsmöte och efterföljande räk. och korvbuffé.

Årsavgiften för 1998 var för familj 60:- och för enskild 40:-.

Medlemsantalet var den 31 december 1998, 82 st, och sällskapets ambition är att öka medlemsantalet till ca 100 under nästkommande period. Då Sällskapet utgör remissinstans avseende frågor som berör öns trivsel och miljö är det av stor vikt att medlemsantalet ökar.

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat avlämnad årsredovisning och styrelsen föreslår att årets resultat övergår i ny räkning 1998.

Styrsö i juni 1999  -  Styrelsen för Sällskapet Arbores